• Login
+31(0)88-4686900
info@prodigysecurity.nl

verboden-toegang1

Onze werkwijze

De werkwijze van Prodigy Security is gericht op: Communicatie met de opdrachtgever. Het analyseren, inventariseren en vastleggen van de wensen en eisen van de opdrachtgever. En het uitvoeren van de opdracht conform overeengekomen doelstellingen.

Samenwerken

We willen samenwerken met de opdrachtgever. Dit begint met een uitgebreide kennismaking. Vervolgens leggen we per project de wensen, eisen en afspraken vast. Dit brengt met zich mee dat ook elke beveiligingsopdracht opgepakt wordt als een nieuw project, met eigen specifieke doelstellingen en een eigen aangepaste werkwijze.
Prodigy Security structureert haar communicatie met de opdrachtgever met behulp van een communicatiematrix. Daarin zijn de overlegvormen, de overlegfrequenties en de namen/functies van de overlegpartners opgenomen. Als regel maakt een actielijst deel uit van de verslaglegging. Op deze wijze kunnen wij snel en adquaat wijzigingen doorvoeren en de dienstverlening op een hoogwaardige wijze blijven uitvoeren. Na elk overleg vindt een terugkoppeling plaats in de vorm van een overzichtelijke rapportage.

Rapportages

Specifieke rapporten
Indien daar aanleiding voor is, stelt de medewerker een specifiek rapport op. Zo kan een incidentele gebeurtenis aanleiding zijn een rapport op te stellen. Binnen Prodigy Security bestaan richtlijnen die aangeven wanneer specifieke rapportages en meldingen zijn vereist. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer zich een calamiteit heeft voorgedaan. Ook kan een beveiliger uit eigen beweging over een specifieke situatie of omstandigheid rapporteren.

Maandrapport
De opdrachtgever ontvangt een maandrapport met daarin een samenvatting van de belangrijkste bijzonderheden betreffende de diensten. De dienstrapporten en specifieke rapporten liggen ten grondslag aan deze rapportage. Eventuele afwijkingen van structurele aard komen hierbij aan het licht en zijn dan aanleiding het actuele beveiligingsconcept te bespreken en bij te stellen.

Rapportage Service Level Agreement (SLA)
Het Service Level Agreement bevat een overzicht van de in samenspraak vastgestelde kritieke proces- en prestatie-indicatoren. Daarnaast bevat het SLA een weergave van de communicatiematrix en een inspectieoverzicht. Ook specifieke normen van opdrachtgeverzijde kunnen worden ingebed. Het SLA vormt de basis voor kwaliteittoetsing en is een belangrijk sturinginstrument.

Verslag inspectie/interne audit op locatie
Een leidinggevende van Prodigy Security voert op de locatie een inspectie of interne audit uit. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever. De functionaris beschrijft de status quo van het object op veiligheidsgebied. Het inspectierapport levert daarmee belangrijke input voor de inrichting van het beveiligingsconcept. Het rapport maakt om die reden deel uit van het Service Level Agreement.

Gespreksverslag periodiek overleg
Een vertegenwoordiger van Prodigy Security doet verslag van alle periodieke overleggen. In deze gesprekken vindt een toetsing plaats van de dienstverlening aan de hand van een aantal vaste agendapunten. Het uiteindelijke verslag bevat, naast een beknopte weergave van het gesprek, ook een actielijst. De kwaliteitsmonitor, die tijdens het overleg wordt ingevuld, wordt aan het gespreksverslag toegevoegd.

Veiligheid

Prodigy Security kan uw opdrachten alleen op de juiste wijze uitvoeren als er binnen de organisatie breed, regels met betrekking tot veiligheid zijn vastgelegd. Verder kunnen we u werk uit handen nemen bij het opstellen van een gedegen en sluitend veiligheidsplan, waarin alle werkzaamheden zorgvuldig op elkaar afgestemd zijn. Eventueel begeleiden we, indien gewenst, het veiligheidsplan vanaf de tekentafel, tot de invoering, uitvoering en controle. Ook Prodigy Security vindt de veiligheid van haar medewerkers belangrijk.  Tijdens de opstart van een nieuwe opdracht zal in samenspraak een RI&E opgesteld worden. In een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) staan de risico’s voor uw veiligheid en gezondheid op uw werkplek aangegeven.

Op elke werkplek zijn er risico’s aanwezig. Is er niet te veel lawaai? Wordt u blootgesteld aan gevaarlijke straling? Zijn er specifieke risico’s voor jongeren of zwangere vrouwen? Naast de risico’s legt een werkgever in een RI&E ook vast welke maatregelen hij gaat nemen om de werksituatie zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. Deze maatregelen worden opgenomen in een plan van aanpak. Een eventuele ondernemingsraad moet hiermee instemmen.

Verplicht
Elke werkgever is verplicht een RI&E te hebben. Bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn ook verplicht de RI&E te laten toetsen door een arbodienst of een gecertificeerde arbo-deskundige.

Voor meer informatie over Risico Inventarisatie & Evaluatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Afspraak

U kunt altijd vrijblijvend bellen voor een afspraak of informatie. We spreken graag al uw wensen door en laten aan u zien wat wij voor u kunnen betekenen. Bel +31 (0)88-4686900 of vul het contactformulier in, in de rubriek contact. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.