• Login
+31(0)88-4686900
info@prodigysecurity.nl

Evenementenbewaking van Prodigy Security

Visitatiediensten

Prodigy Security beschikt over de mogelijkheid visitatiediensten te verzorgen. Visitatie wordt doorgaans uitgevoerd bij personen die het bedrijf verlaten. De handeling is niet primair gericht op het opsporen van strafbare feiten, zoals diefstal of verduistering, maar op het voorkomen van onregelmatigheden en bedrijfsschade.

Voorwaarden visitatie

Niet iedere beveiliger mag visiteren. Hij/zij moet daarvoor zijn aangewezen door de leiding van het bedrijf. De bedrijfsleiding heeft het wettelijke recht haar eigendommen te beschermen en is gerechtigd beveiligers te belasten met de visitatie van personen. Om te kunnen visiteren, zijn specifieke kennis en vakbekwaamheid vereist.

De werkgever moet aan bij wet bepaalde voorwaarden voldoen om visitaties te mogen verrichten. De visitatie moet bijvoorbeeld zijn vastgelegd in het bedrijfsreglement. Dit reglement maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst en komt tot stand in samenwerking met de ondernemingsraad. Iedere werknemer verklaart schriftelijk dat hij/zij met de inhoud van het bedrijfsreglement akkoord gaat, inclusief het recht van de daartoe aangestelde beveiliger om hem/haar te visiteren.

Bezoekers en werknemers van derden kunnen niet worden gevisiteerd op grond van het bedrijfsreglement. De visitatie van deze personen is dikwijls geregeld in de bezoekersvoorwaarden of de bedrijfsvoorschriften voor derden. Door ondertekening van deze voorwaarden of voorschriften gaat men akkoord met visitatie.

Regelement visitatie

Visitaties worden in de regel uitgevoerd door beveiligers die op het object aanwezig zijn of, optioneel, door een mobiele surveillance-eenheid die hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Verder moet een visitatie voldoen aan onderstaande regels, om conflicten en wrijving bij visitatie te vermijden.

Discretie:
Het aanwijzen van een persoon voor visitatie gebeurt niet luidruchtig en opvallend. Het is duidelijk een preventieve handeling, die discreet wordt uitgevoerd. Daarom beschikt de beveiliger over ervaring, tact en overwicht.

Aparte ruimte:
De visitatie wordt (indien mogelijk) uitgevoerd in een aparte ruimte en bij voorkeur in aanwezigheid van een derde (bijvoorbeeld een collega).

Zonder aanzien des persoons:
De visitatie wordt zonder aanzien des persoons, objectief en steekproefsgewijs uitgevoerd. De beveiliger laat zich bij het aanwijzen van een te visiteren persoon niet leiden door persoonlijke gevoelens, maar gaat uit van professionele vermoedens.

Toestemming vragen:
De werknemer die zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met visitatie, is ook verplicht zich daaraan te onderwerpen. De beveiliger vraagt de werknemer echter altijd om toestemming voor een visitatie.

Beleefdheid in acht nemen:
De beveiliger vraagt de te visiteren persoon zelf zijn/haar tas of de kofferruimte van de auto te openen en de goederen uit te pakken. De beveiliger maakt voorafgaand aan de visitatie ook zijn/haar naam bekend. Dit helpt een ongedwongen sfeer te scheppen bij de visitatie.

Weigeren van visitatie:
Aan een werknemer die de visitatie weigert te ondergaan, maakt de beveiliger duidelijk dat het om een preventieve beveiligingsmaatregel gaat die niet persoonlijk is gericht. Tevens wijst de beveiliger de betrokkene op zijn/haar eerder gegeven toestemming om te worden gevisiteerd en op de mogelijke gevolgen van die weigering. Blijft de betrokkene weigeren, dan volstaat de beveiliger met de mededeling dat de weigering wordt gerapporteerd.

Gebruik van dwang bij visitatie:
Het weigeren van visitatie levert geen strafbaar feit op, maar is een schending van de arbeidsovereenkomst. De bedrijfsleiding kan aan de hand van het rapport passende maatregelen treffen. In het uiterste geval kan de werknemer worden ontslagen.

Onregelmatigheden:
Wordt bij visitatie een onregelmatigheid ontdekt, dan moet nader onderzoek uitwijzen of het een strafbare handeling betreft. De beveiliger gaat pas van een mogelijk misdrijf uit nadat onderzoek een redelijk vermoeden van diefstal of verduistering oplevert.

De visitaties worden nauwkeurig vermeld in het dienstrapport. Daarin worden ten minste de tijdstippen, aantallen en bijzonderheden opgetekend. Bij weigering/problemen maakt de beveiliger een specifiek rapport voor de opdrachtgever.

Afspraak

U kunt altijd vrijblijvend bellen voor een afspraak of informatie. We spreken graag al uw wensen door en laten aan u zien wat wij voor u kunnen betekenen. Bel +31 (0)88-4686900 of vul het contactformulier in, in de rubriek contact. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

error: Content is protected !!