• Login
+31(0)88-4686900
info@prodigysecurity.nl

Algemene voorwaarden

Versie augustus 2020 2.0

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN PRODIGY SECURITY

KvK-nummer: 18069127

Artikel 1 Begrippen

In deze Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Diensten

De door de Opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals weergegeven in de tussen partijen gesloten Raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Object

Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de Diensten betrekking hebben.

Overeenkomst

De overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken.

Opdrachtgever

De partij(en) die met Opdrachtnemer een Overeenkomst is aangegaan, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Opdrachtnemer

Prodigy Security, zijnde het bedrijf dat de Diensten aanbiedt en aflevert.

Personeel

Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Opdrachtnemer, die door Opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de Diensten.

Artikel 2 Algemeen

Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaardenzijn van toepassing op alle aanbiedingen en op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het leveren van de Diensten, tenzij van de Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die volgens de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 3. Opdrachtnemer is niet gebonden aan algemene (inkoop) voorwaarden die door Opdrachtgever van toepassing worden verklaardop de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepassing van deze voorwaarden heeft ingestemd. Het door Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarin naar de Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 4. Het mogelijk nietig zijn of vernietigd worden of niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van de Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Versie augustus 2020 2.0

Aanbiedingen, offertes, opdrachten

 1. Alle offertes, aanbiedingen, prijs- en tarieflijsten, hoe ook genaamd, van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, en dit wordt door Opdrachtgever aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Indien door Opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd, vervalt de offerte c.q. aanbieding 30 dagen na datum offerte c.q. aanbieding.
 2. Getoonde en/of verstrekte brochures, promotiemateriaal, voorbeelden van bescheiden, alsmede informatie en beschrijvingen in aanbiedingen, al dan niet op de website van Opdrachtnemer, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde voorbeelden van de bescheiden blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van Opdrachtnemer te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de offerte c.q. aanbieding bij Opdrachtgever in rekening te brengen, mits Opdrachtnemer vooraf schriftelijk Opdrachtgever op deze kosten heeft gewezen.
 5. Opdrachten van Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
 6. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Opdrachtnemer pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
 7. Alle kosten die bij offerte c.q. aanbieding niet konden worden voorzien, en die ontstaan doordat Opdrachtgeverwijzigingen in de opdracht aanbrengt, worden aan Opdrachtgeverdoorberekend.

Totstandkoming, duur, opzegging, ontbinding en uitvoering Overeenkomst

 1. De Overeenkomst, alsmede aanvullingen of wijzigingen op de Overeenkomst c.q. op de Algemene Voorwaarden worden eerst door schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer bindend.
 2. Mondelinge afspraken binden Opdrachtnemer eerst nadat Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. De overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 4. Indien partijen in afwijking van lid 3 van dit artikel een Overeenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen zal deze Overeenkomst na afloop van deze bepaalde termijn stilzwijgend voor eenzelfde periode worden verlengd tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor afloop van de contractperiode bij aangetekende brief heeft opgezegd.
 5. Indien Opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in de Algemene Voorwaarden of anderszins uit de Overeenkomst voortvloeiend, is hij zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in gebreke. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht om de Overeenkomst middels ontbinding te beëindigen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Opdrachtnemer als gevolg van deze beëindiging van de Overeenkomstgeleden en te lijden schade en vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Versie augustus 2020 2.0

Artikel 3 Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat: a. alle gegevens welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het -naar zijn oordeel -adequaat uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm aan Opdrachtnemer worden verstrekt;
 2. de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
 3. de ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst benodigde sleutels, beveiligingscodes e.d. tijdig aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen;
 4. de arbeidsomstandigheden waaronder de medewerkers van Opdrachtnemer c.q. de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden hun werkzaamheden dienen te verrichten c.q. de locatie waar deze werkzaamheden dienen plaats te vinden, voldoen aan de eisen die hieraan in de arbeidsomstandighedenwetgeving worden gesteld;
 5. op de locatie van Opdrachtgever dan wel de door hem aangewezen locatie, waar Opdrachtnemer en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden de werkzaamheden dienen te verrichten c.q. diensten dienen te verlenen, de door Opdrachtnemer en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kostenzijn verbonden. Deze voorzieningen omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming c.q. verkoeling, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-en AED-uitrusting.
 6. hij de door Opdrachtnemer ten behoeve van een goede uitvoering van de Overeenkomst gegeven instructies, adviezen, aanwijzingen e.d. tijdig en op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze opvolgt;
 7. Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de Overeenkomst de werkzaamheden c.q. dienstverlening een aanvang zouden c.q. zou nemen wordt gewaarschuwd, indien Opdrachtnemer zijn werkzaamheden c.q. dienstverlening niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 8. hij Opdrachtnemer tijdig informeert over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuweopdrachten.
 9. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de door hem verstrekte gegevens.
 10. Indien niet c.q. niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, alsmede de eventuele overige schade die Opdrachtnemer en/of derden hierdoor lijdt c.q. lijden, zijn c.q. is voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.

Artikel 4 Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander tenzij een partij ingevolge wet -en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Versie augustus 2020 2.0

 1. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
 2. Het is Opdrachtnemer toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses, e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt en zodanig dat de identiteit van Opdrachtgever onbekend blijft.

Artikel 5 Privacy

 1. Opdrachtgever geeft door het aangaan van de Overeenkomst in voorkomende geval toestemming aan Opdrachtnemer zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Opdrachtnemer. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Opdrachtnemer en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 2. Opdrachtnemer onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Opdrachtgever en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Opdrachtgever handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 Risico van opslag informatie

 1. Opdrachtnemer verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van Opdrachtgever afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt Opdrachtnemer geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. Opdrachtgever draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Opdrachtnemer of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

Artikel 7 Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de bescheiden c.q. de Dienstenmoeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij schriftelijken met een redelijke hersteltermijn in gebreke te worden gesteld, alvorens hij in verzuim kan geraken.
 2. Bij levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Opdrachtnemer per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde bescheiden gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze feitelijk aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 4. Indien het niet mogelijk blijkt de bescheiden c.q. Diensten aan Opdrachtgever te leveren, dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de bescheiden c.q. de ten behoeve van de uitvoering van de Diensten aangeschafte materialen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgeverschriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de Overeenkomst en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop Opdrachtgever, Opdrachtnemer in staat moet stellen de uitvoering van de Diensten te hervatten en/of de bescheiden te leveren.

Versie augustus 2020 2.0

 1. Indien Opdrachtgever ook na verloop van de door Opdrachtnemer gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de Opdrachtgeverdoor het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de Overeenkomst, in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is alsdan bevoegd de bescheiden te vernietigen.
 2. Het voorgaande laat de verplichting van Opdrachtgever de bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen, onverlet.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd om -ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Opdrachtgever-vooruitbetaling of zekerheid van Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de uitvoering van de Diensten te starten.

Artikel 8 Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. De verbintenis van Opdrachtnemer is een inspanningsverbintenis, en derhalve geen resultaatsverbintenis, waarbij Opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt, in acht zal nemen. Opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Diensten naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan Diensten worden gesteld, moeten met Opdrachtnemer nadrukkelijk zijn overeengekomen. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
 2. Opdrachtnemer kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de bescheiden c.q. diensten dan wel de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor benodigde gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven, niet fatale leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 3. Opdrachtnemer is gehouden de Overeenkomst op deskundige en zorgvuldige wijze alsmede conform de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke eisen uit te voeren.
 4. Bij Dienstenop het gebied van beveiliging en/of bewaking, is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot het breken van werkstakingen, het op enigerlei betrokken raken c.q. ondersteuning bieden bij politieke of daarmee in redelijkheid gelijk te stellen geschillen, noch tot het betrokken raken bij c.q. ondersteuning bieden bij geschillen tussen Opdrachtgever en (één of meer) derden.
 5. Ingeval Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een strafbaar feit constateert, zal Opdrachtnemer dit aan Opdrachtgever rapporteren. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake alsmede de overige beslissingen omtrent de aan dit feit te verbinden consequenties, zijn de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Ingeval partijen overeenkomen dat Opdrachtnemer de aangifte zal doen, geschiedt dit te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in dit kader voor alle aanspraken van derden.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Opdrachtnemer niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Opdrachtnemer het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Opdrachtnemer heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 7. Alle onkosten welke door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden gemaakt op verzoek van Opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Versie augustus 2020 2.0

 1. Indien, buiten de overeengekomen Diensten, aanvullende c.q. extra werkzaamheden en/of dienstverlening dienen c.q. dient te worden verricht (meerwerk), zal Opdrachtnemer, Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn. Meerwerk dient schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen te worden.

Artikel 9 Honorarium, kosten en declaratie

 1. Het bedrag dat aan honorarium bij Opdrachtgever in rekening wordt gebracht is, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekend op basis van het aantal bestede uren en onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer.
 2. De door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW, overige heffingen van overheidswege en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer -doch niet uitsluitend -bestaan uit reiskosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. De prijzen c.q. uurtarieven gelden voor het verrichten van de Diensten op normale werkdagen, waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot en met 18:00 uur.

Buiten voornoemde werktijden, alsmede op algemeen erkende feestdagen, is Opdrachtnemer gerechtigd een verhoging van 50% over de gebruikelijke uurtarieven te berekenen. Op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag geldt een verhoging van 100% over de gebruikelijke uurtarieven.

 1. Indien een gemaakte afspraak -waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan een geplande bespreking ten kantore van Opdrachtnemer of Opdrachtgever-niet of niet-tijdig wordt nagekomen, dan wordt de daarvoor gereserveerde tijd op basis van de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Niet-tijdige nakoming omvat onder meer het afzeggen c.q. het verzetten van een gemaakte afspraak minder dan 24 uren van tevoren.
 2. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Opdrachtnemer bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van Opdrachtgever.
 3. Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de

Overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgeverdoor te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Opdrachtnemer en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10 Reclames, klachten

 1. Opdrachtgeveris verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgeverzichtbare fouten en/of onvolkomenheden constateert die Opdrachtgeverredelijkerwijs bij een eerste controle van de bescheiden kan constateren, dient Opdrachtgever, Opdrachtnemerbinnen 2 werkdagen hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Opdrachtnemer.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan Opdrachtnemerte worden gemeld.
 3. Klachten over de door Opdrachtnemerverleende Diensten dienen binnen 48 uur nadat de klachten zijn ontstaan aan Opdrachtnemerte worden gemeld, zulks gevolgddoor een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Opdrachtnemer.
 4. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar genoemdetermijnen aan Opdrachtnemerzijn kenbaar gemaakt, worden de bescheiden geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd c.q. de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten geacht correct te zijn uitgevoerd.
 5. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgeverniet op.

Versie augustus 2020 2.0

 1. Opdrachtnemerdient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de bescheiden noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Opdrachtnemer,indien laatstgenoemde daarmee uitdrukkelijkeheeft ingestemd.
 2. Indien de bescheiden zijn bewerkt, aangevuld of hierin anderszins wijzigingen zijn aangebracht, vervalt elk recht op reclame.
 3. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van de door Opdrachtnemerverleende Diensten ingeval Opdrachtgeverde door Opdrachtnemerin het kader van de uitvoering van de Overeenkomst in redelijkheid gegeven aanwijzingen, instructies, adviezen niet heeft opgevolgd.
 4. Indien Opdrachtnemer een klachtvan Opdrachtgevergegrondacht, zal Opdrachtnemer de Diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten onmogelijk of zinloos is, zal Opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en garantie

 1. Opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens-en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade die het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtnemer, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er daarbij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer-uit welken hoofde ook -beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de verrichte werkzaamheden c.q. de geleverde bescheiden met een maximum van € 5.000,00 per opdracht.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan 2 maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Opdrachtnemer gesloten verzekering.
 5. Indien zich in de geleverde bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen en deze door Opdrachtgeverconform het bepaalde in artikel 9bij Opdrachtnemer zijn gemeld, verplicht Opdrachtnemer zich die bescheiden c.q. het resultaat van de werkzaamheden kosteloos te herstellen of te vervangen.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikelen 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing.
 7. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens door Opdrachtgever aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor de Opdrachtgever.
 8. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Opdrachtnemer tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 9. Opdrachtgever verliest diens rechten jegens Opdrachtnemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:a. voormelde schade is ontstaan doordat Opdrachtgever niet conform de door Opdrachtnemer in redelijkheid gegeven instructies, aanwijzingen en/of adviezen heeft gehandeld;
 10. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. van derden).

Versie augustus 2020 2.0

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald:a. Is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zonder nadere aankondiging of ingebrekestellingen vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
 3. zal Opdrachtgever, na daartoe door Opdrachtnemer te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder, minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom met een absoluut minimum van € 150,00. Ingeval de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, is Opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd;
 4. Ter keuze van Opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 5. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien Opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.
 6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de Opdrachtgevers elk hoofdelijk aansprakelijk

voor de betaling van het gehele bedrag van de factuur. Indien Opdrachtgever, uit welken hoofde ook,

één of meer tegenvorderingen op Opdrachtnemer heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet Opdrachtgever

af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het

recht op verrekening, geldt eveneens indien  Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, of in

staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

1.Opdrachtnemeris en blijft rechthebbende op alle bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) Overeenkomst.

2.De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten -openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen -is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomstuitdrukkelijk en uitsluitend aan Opdrachtnemer voorbehouden.

3.Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde, komt aan Opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.Ingeval door Opdrachtgever een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor Opdrachtgever niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.

5.Door het verstrekken van gegevens aan Opdrachtnemer, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien. Versie augustus 2020 2.0

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

1.Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren bescheiden alsmede de in de uitvoering van de overeenkomst te leveren materialen en/of overige zaken voor tot op het tijdstip waarop Opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs c.q. het hiervoor overeengekomen honorarium, vermeerderd met de vorderingen ter zake van de verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vermeerderd met vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.

2.Ingeval Opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3.Opdrachtgeveris verplicht Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de bescheiden c.q. materialen en/of overige zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 15 Retentierecht

Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van de bescheiden die hij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Overeenkomst heeft vervaardigd, alsmede de teruggave van alle aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatiedragers, sleutels e.d., op te schorten, totdat al hetgeen uit hoofde van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voldaan.

Artikel 16 Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden wordt de tussen  Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 17 Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Opdrachtnemer krachtens de met Opdrachtgevergesloten Overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Opdrachtnemer, of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens Opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden diens verplichtingen jegens Opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of –indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt –de gevolgen daarvan te beperken.

Versie augustus 2020 2.0

Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van Opdrachtnemer, stakingen elders voor zover Opdrachtnemer daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van Opdrachtnemer aan hun verplichtingen, alsmede extreme weers-en verkeersomstandigheden en (dreigende) (virus)epidemieën dan wel pandemieën, die volgens de richtlijnen van de overheid bedreigend voor de volksgezondheid (kunnen) zijn.

Artikel 18 Alarmcentrale

 1. Opdrachtnemer zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform de schriftelijke instructies door Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daarbij zoveel mogelijk de door Opdrachtgever opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. Opdrachtnemer staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde personen en/of overheidsinstanties.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht schriftelijke gegevens afkomstig van Opdrachtgever op te slaan in een digitale databank. Wijzigingen van die gegevens moetendoor Opdrachtgeverschriftelijk worden doorgegeven aan Opdrachtnemer. Mutaties die door Opdrachtgever worden opgegeven zullen in deze databank worden verwerkt. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens toezenden.
 3. Bij een geschil waarbij de door de Alarmcentrale geregistreerde signalen van de Alarminstallatie en/of door de Alarmcentrale geregistreerde gegevens van Opdrachtgever in het geding zijn, is de registratie c.q. databank van de Alarmcentrale doorslaggevend.
 4. Mede ter voorkoming van nodeloze alarmering van de politie en/of andere overheidsinstanties heeft Opdrachtnemer het recht een alarmmelding eerst bij Opdrachtgever te verifiëren. Bij meer dan 10 nodeloze alarmmeldingen heeft Opdrachtnemer het recht een bedrag van € 15,00 exclusief BTW per nodeloze melding in rekening te brengen dan wel, na schriftelijke waarschuwing, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de plaatsing van een Alarminstallatie die geschikt is om aangesloten te worden op de Alarmcentrale van Opdrachtnemer, de instandhouding van de verbinding, het tijdig in-en uitschakelen van de Alarminstallatie en het gebruik van de Alarminstallatie overeenkomstig de instructies/gebruiksaanwijzing.
 6. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de instructie van derden (bijvoorbeeld zijn personeel en/of huisgenoten en/of huurders) die met het oog op de correcte uitvoering van deze Overeenkomst op de hoogte dienen te zijn van de bedieningsvoorschriften van de Alarminstallatie en de procedure die gevolgd wordt bij een alarmmelding.
 7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van storingen of gebreken aan de Alarminstallatie en/of de verbinding, door welke oorzaak ook.
 8. Opdrachtgever is verplicht medewerkers van Opdrachtnemer toegang te verlenen tot het object voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden aan de Alarminstallatie.

Artikel 19 Alarmopvolging en mobiele surveillance

 1. Indien Opdrachtgever niet is aangesloten bij de Alarmcentrale van Opdrachtnemer, maar bij een Externe Alarmcentrale, is Opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren van die Alarmcentrale en de onjuistheid van de door die Alarmcentrale verstrekte gegevens. De Externe Alarmcentrale is verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de waarschuwingsadressen en actiepatronen en draagt er zorg voor dat contact wordt opgenomen met de door Opdrachtgever opgegeven personen.
 2. Een nodeloze controle zal, ongeacht de oorzaak, als Alarmopvolging worden aangemerkt en aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de surveillant op verzoek van Opdrachtgever naar het object moet komen, terwijl geen sprake is van een Alarmmelding, zal aan Opdrachtgever eveneens een Alarmopvolging in rekening kunnen worden gebracht.
 3. De controles of bezoeken van een mobiele surveillant aan het object kunnen deel uitmaken van een ronde die tevens inspecties van objecten van andere klanten omvat, teneinde de kosten van de beveiliging tot een redelijk niveau te beperken.

Versie augustus 2020 2.0

 1. De surveillant kan genoodzaakt zijn om een ander object met spoed te onderzoeken of aan een andere surveillant assistentie te verlenen waardoor de controle van het object van Opdrachtgever kan worden vertraagd, onderbroken of overgeslagen. Voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van een dergelijke verhindering is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van het object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en weersomstandigheden

Artikel 20 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

Op de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgevergesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht

van toepassing. De geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien zullen uitsluitend naar Nederlands

recht worden beslecht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse

rechter, zij het dat Opdrachtnemer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de

bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer is gevestigd.